Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

 Regulamin

 1. Organizator zawodów:
  Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
 2. Celem zawodów jest:
  - zachęcenie do aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
  - popularyzacja wiedzy na temat historii kolarstwa w Polsce i na świecie
  - promocja współzawodnictwa sportowego i idei fair – play
 3. Głównymi nagrodami w zawodach są dwa rowery firmy Tabou,
  Za miejsce 2 i 3 organizator przygotował pakiety z gadżetami Muzeum Sportu.
 4. Zawody skierowane są do uczestników „Nocy Muzeów 2019”. Odbędą się w dwóch kategoriach wiekowych:
  - 0 – 14 lat
  - 14 – 100 lat
 5. Zawody w danej kategorii wygrywa osoba, która w ciągu 10 minut pokona największą odległość na rowerku stacjonarnym ustawionym na terenie Centrum Olimpijskiego ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. W wypadku remisu w przejechanej odległości rozegrana zostanie bezpośrednia dogrywka między uczestnikami trwająca 5 minut. Odległość mierzona jest za pomocą liczników zamontowanych do rowerów stacjonarnych. Podczas jazdy nie można odrywać nóg od pedałów.
 6. Każdy z uczestników może wziąć udział w zawodach tylko jeden raz.
 7. Całość zawodów zostanie rozegrana w sobotę 18 maja 2019 roku w godzinach 19 – 22. Rozstrzygnięcie nastąpi tegoż dnia o godzinie 22.30. Wszyscy nagrodzeni muszą być na miejscu, w wypadku braku zwycięzcy nagroda trafi do kolejnej osoby z najlepszym czasem.
 8. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wypełnienie karty zgłoszenia.
 9. Wszelkie wątpliwości i reklamacje rozstrzygają sędziowie prowadzący zawody. Sędzią głównym zawodów jest Łukasz Hoppe – pracownik Muzeum Sportu.
 10. Wszyscy uczestnicy zawodów przystępując do nich akceptują regulamin. Oświadczają, że przystępując do zawodów biorą pełną odpowiedzialność za stan swojego zdrowia, nie mają przeciwwskazań lekarskich do podejmowania tego typu wysiłku oraz nie będą wnosić żadnych roszczeń finansowych w stosunku do organizatora z powodu kontuzji bądź chorób wynikających z zatajonych przez siebie dolegliwości. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich zgodę na udział w zawodach muszą wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni.
 11. Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora oraz na stronach internetowych partnerów Organizatora.
 12. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.