Komunikat

W dniach 01-15 sierpnia ekspozycja stała Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie będzie czasowo zamknięta dla zwiedzających z powodu remontu. Przepraszamy za utrudnienia.

Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

§1 Dni i godziny otwarcia wystawy oraz zasady zwiedzania

 1. Godziny otwarcia Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie znajdują się stronie internetowej:

https://www.muzeumsportu.waw.pl/wizyta/godziny-otwarcia

Ostatnie wejście na wystawy może nastąpić najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Muzeum.

 1. Podstawą wejścia na wystawę stałą i ekspozycje czasowe w Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
 2. Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i konserwatorskich obowiązuje zasada, zgodnie z którą liczba osób jednocześnie przebywających na terenie wystawy stałej, ekspozycji czasowych oraz w obiekcie jest ograniczona. O liczbie osób każdorazowo decyduje dyrektor Muzeum lub osoba przez niego wskazana, w zależności od bieżących warunków.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy.
 5. Zgodnie z § 54 i § 55 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku budynek, w którym mieści się Muzeum, wyposażony jest w windy przystosowane dla osób z poruszających się na wózkach oraz podjazd z poziomu terenu, na zewnątrz są wskazane miejsca parkingowe. Cała ekspozycja zaplanowana została tak, aby każdy mógł się po niej swobodnie poruszać. Na parterze znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

§2 Zakup biletów

 1. Przed wejściem na wystawę stałą i ekspozycje czasowe należy dokonać zakupu biletu wstępu do Muzeum zgodnie z cennikiem opłat. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej:

https://www.muzeumsportu.waw.pl/wizyta/bilety

 1. Bilety zakupione w kasach Muzeum nie podlegają zwrotowi lub wymianie.
 2. W sobotę wstęp na wystawę stałą i ekspozycje czasowe jest bezpłatny. Nie dotyczy wstępu na wystawy, których organizatorem nie jest Muzeum.
 3. Wstęp bezpłatny lub ze zniżką przysługuje osobom wymienionym w Ustawie o Muzeach i zarządzeniach Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Informacja     dostępna       jest      na       stronie            internetowej: https://www.muzeumsportu.waw.pl/wizyta/bilety

 1. Wydanie biletu ulgowego następuje po ukazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi.
 2. Faktury wystawiane są w kasie biletowej zgodnie z obowiązującymi przepisami osobom, instytucjom i podmiotom gospodarczym.

§3 Zwiedzanie z przewodnikiem

 1. Grupy zorganizowane lub osoby indywidualne mogą za dodatkową opłatą wykupić usługę przewodnika.
 2. Rezerwacja przewodnika odbywa się najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem zwiedzania, bezpośrednio w siedzibie Muzeum lub telefonicznie pod numerem 22 5603786.
 3. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej: https://www.muzeumsportu.waw.pl/edukacja/rezerwacje
 4. Przewodnik oczekuje na zwiedzających 15 minut od godziny rezerwacji. Po upływie tego czasu rezerwacja ulega anulowaniu, zwiedzanie odbywa się bez przewodnika. W przypadku opisanym powyżej nie przysługuje zwrot kwoty uiszczonej za rezerwację przewodnika.
 1. Do obowiązków przewodnika należy:
  • przygotowanie zwiedzających do wejścia na wystawę stałą i ekspozycje czasowe przez omówienie zasad zachowania się w Muzeum (m.in.: zakaz dotykania eksponatów, zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej, podporządkowanie się w trakcie oprowadzania wszelkim poleceniom i uwagom pracowników Muzeum);
  • interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez osoby zwiedzające zakazów, o których mowa w § 4.
 2. W przypadku rezygnacji z usługi przewodnika należy poinformować Muzeum z trzydniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie osoba rezerwująca może zostać obciążona opłatą za rezerwację.
 3. Prowadzenie działalności związanej z usługami przewodnika zewnętrznego wymaga każdorazowo zgody dyrektora Muzeum.

§4 Porządek zwiedzania

 1. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom:
  • nietrzeźwym i/lub
  • będącym pod wpływem środków odurzających i/lub
  • zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych.
 2. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych.
 3. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.
 1. Zabronione jest zabieranie na wystawy:
  • dużego bagażu,
  • walizek, dużych plecaków oraz toreb,
  • parasoli,
  • zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników),
  • jedzenia, napojów (może być to dopuszczone tylko ze względów zdrowotnych).
 2. Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.
 3. W czasie zwiedzania należy zachować spokój i ciszę, tak aby nie zakłócać innym zwiedzającym wizyty w Muzeum.
 4. Fotografowanie i filmowanie zbiorów Muzeum jest zabronione w przypadku, gdy prowadzić to może do zagrożenia bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, stoi w sprzeczności z zasadami ochrony konserwatorskiej lub narusza prawa osób trzecich.
 5. Osoby niepełnoletnie mają prawo wstępu do Muzeum wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna. Rodzic lub opiekun ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osobę będącą pod jego opieką. W przypadku zorganizowanych grup szkolnych wymagana jest obecność opiekunów lub wychowawców zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej.
 6. W budynku Muzeum działa sieć CCTV rejestrująca obraz.
 7. Wejście na teren Muzeum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.