Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Program „Kulturalna szkoła na Mazowszu”

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. trwa kolejna edycja programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i mazowieckie instytucje kultury. Dla wszystkich szkół z woj. Mazowieckiego wstęp do Muzeum jest płatny symboliczną złotówkę od każdego uczestnika. Warunkiem uczestnictwa szkoły w programie jest wcześniejsze zarejestrowanie (przed wizytą w Muzeum) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Głównym celami programu są:

  • upowszechniania dziedzictwa kulturowego Mazowsza, wśród uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, jako zadania spełniającego ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne;
  • inspirowania do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających uczniów do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu;
  • rozwijania zainteresowań i kreatywności mazowieckich uczniów poprzez korzystanie z różnych form działalności kulturalnej;
  • umożliwienia mazowieckim uczniom większego dostępu do kultury, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Do udziału w Programie uprawnieni  są uczniowie szkół  podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. Zapraszamy do uczestnictwa!

Karty zgłoszenia szkoły do programu, zaakceptowane przez Dyrektora szkoły lub Zastępcę Dyrektora, szkoła składa w formie w formie papierowej bezpośrednio do instytucji kultury, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Programu. W 2023 r. obowiązuje nowy wzór karty zgłoszeniowej, dostępny poniżej.

W ramach programu, grupy szkolne mogą skorzystać z oferty która dotyczy: zwiedzania, lekcji muzealnych, warsztatów, spektakli, koncertów, innych zgodnie z aktualną ofertę danej instytucji. Nie dotyczy to występów gościnnych, okazjonalnych realizowanych przez podmioty/firmy zewnętrzne lub współorganizowane przez podmioty zewnętrzne, co wykracza poza aktualną ofertę.

Rezerwacje na wybrany przez szkołę termin przyjmujemy wyłącznie telefonicznie, pod numerem: 22 56 03 786, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Do pobrania: